THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-OD211

2.600.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-OD212

2.900.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-OD231

3.400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-PA202

2.000.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-PA205R

3.400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-SCU41-V1

8.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-SRM21

5.400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-TC001

10.500.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CJ1W-TC101

10.000.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CP1E-NA20DR-A

7.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CP1H-X40DR-A

9.000.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CP1H-X40DT-D

9.100.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CP1H-XA40DR-A

12.500.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CP1W-20EDR1

2.700.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CP1W-40EDR

4.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CP1W-AD041

5.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CP1W-DA041

6.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CP1W-MAD11

6.200.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CP1W-TS001

6.700.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ lập trình PLC Omron CP1W-TS002

5.400.000