THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Bộ nguồn Omron S8FS-C01524

265.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Bộ nguồn Omron S8FS-C02524

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Bộ nguồn Omron S8FS-C03512

300.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Bộ nguồn Omron S8FS-C05012

350.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Bộ nguồn Omron S8FS-C07524

380.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Bộ nguồn Omron S8FS-C10012

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang connector Omron E3Z-D66

1.400.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang connector Omron E3Z-D86

1.400.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang connector Omron E3Z-D87

1.480.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang connector Omron E3Z-R66

1.400.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang connector Omron E3Z-T86A

1.700.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang connector Omron E3ZM-D62 2M

3.800.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang điện E3JK-R2M2 2M

900.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang điện E3JM-R4M4T-G

1.400.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang điện Omron E3FA-TP11 2M

800.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang điện OMRON E3X-SD41

2.000.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang điện OMRON E3Z-LS81

1.350.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang điện Omron E3Z-R86

1.400.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang điện Omron E3Z-T86

1.700.000 

THIẾT BỊ CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN

Cảm biến quang E3F3-D32 2M OMC

590.000