BIẾN TẦN VÀ SERVO

3G3JZ-AB007

BIẾN TẦN VÀ SERVO

3G3MX2-A4022-ZV1

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

61F-11

650.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

61F-APN2 AC220

1.400.000 

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

61F-D21T-V1 100-240VAC

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-G AC110/220V

660.000 

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-G-OTE AC110/220

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-G1 AC110/220V

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-G2-11

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-G3 AC110/220V

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-G4 AC110/220V

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-GP-N AC110V

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-GP-N AC220V

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

61F-GP-N8 AC220V

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

61F-GP-NH AC220

1.300.000 

BIẾN TẦN VÀ SERVO

Biến tần AVF200-0022

3.600.000 
3.600.000 

BIẾN TẦN VÀ SERVO

Biến tần Panasonic AVF200-0154

5.600.000