2.800.000 
3.200.000 
2.800.000 

BỘ ĐO XUNG TÍN HIỆU

Encoder E6A2-CW5C 360P/R 0.5M

2.050.000 

BỘ ĐO XUNG TÍN HIỆU

Mã hóa xung Omron E6CP AG5C 256P/R

2.300.000 

BỘ ĐO XUNG TÍN HIỆU

OMRON E6C2-CWZ6C 2000P/R 2M

3.200.000 

BỘ ĐO XUNG TÍN HIỆU

OMRON E6C2-CWZ6C 200P/R 2M

3.000.000 

BỘ ĐO XUNG TÍN HIỆU

OMRON E6C2-CWZ6C 360P/R 2M

3.200.000