THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đặt thời gian Omron H3YN-2 AC200-230

780.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7BX-A

5.800.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7BX-AW

5.950.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7CX-A-N

2.400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7CX-A11-N

3.000.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7CX-AD-N

2.400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm đa năng Omron H7CX-AW-N

3.950.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm thời gian Omron H7EC-N

700.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm thời gian Omron H7EC-NV

900.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm thời gian Omron H7ET-N

950.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm thời gian Omron H7ET-NFV

1.400.000 

THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

Bộ đếm thời gian Omron H7ET-NV

1.100.000 
5.600.000 
1.980.000 
7.000.000 
8.800.000 
12.200.000 
18.300.000