RƠ LE BẢO VỆ ĐIỆN ÁP

Rơ le bảo vệ mất pha Omron K8DS-PH1

400.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện bảo vệ Omron G7SA-2A2B DC24

420.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện bảo vệ Omron G7SA-3A1B DC24

420.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện bảo vệ Omron G7SA-4A2B DC24

420.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện khối Omron G6B-47BND DC24

760.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện khối Omron G6B-4BND DC24

720.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện khối Omron G6D-F4B DC24

620.000 
95.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện PCB Omron G6B-1114P-FD-US DC24

75.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện PCB Omron G6B-1174P-FD-US DC24

98.000 

RƠ LE BẢO VỆ KẾT HỢP

Rơ le điện PCB Omron G6D-1A-ASI DC24

45.000 
1.850.000